Skip to content

Skola med kristen profil

Johhanebergskyrkan

Vasaskolan är en kristen friskola med Stiftelsen för Kristna skolor som huvudman. Vasaskolan erhåller skolpeng från Göteborgs kommun i enlighet med riksdagens beslut. Den är inte vinstdrivande. Vasaskolan arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en hög kvalitet inom hela sin verksamhet. Skolan är en del i det allmänna skolväsendet i Sverige och undervisningen följer gällande skollag och läroplan.  Vasaskolan har enligt sina stadgar uppdraget att vara en skola med kristen profil i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition. Denna profil tar sig olika uttryck:

– Varje människa är en Guds skapelse med unika gåvor. I utvecklingen av dessa har skolan sitt uppdrag. Människans värde och värdighet är grunden för ett respektfullt umgänge på skolan. En god atmosfär i klassrum och på raster ger barnet en grundtrygghet i skolan. Detta innebär ett tålmodigt, dagligt arbete, som skolan lägger stor vikt vid.

– Att utforska världen och förstå den hör till människans uppgift. Att använda förnuft och god pedagogik för att nå färdigheter i olika ämnen är utifrån en kristen grundsyn viktigt och meningsfullt.

I skolan, inom ramen för utbildningen, ges grundläggande kunskaper om den kristna tron. Vidare ger skolan plats för bön och utläggningar av Bibelns ord, vilket sker i morgonböner och vid de högtidliga avslutningar som äger rum i form av en gudstjänst i kyrkan. Vasaskolan öppen för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning man omfattar.