Skip to content

Skolans profil

Johhanebergskyrkan

Vasaskolan är öppen för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning man omfattar.

Vasaskolans uppgift är att i en miljö präglad av kristen tro med respekt för varandra och omsorg om Guds skapelse ge en gedigen utbildning som rustar för framtiden.
Man behöver inte vara kristen för att gå hos oss, men skolan har ett uppdrag genom sin historia och sina stadgar att upprätthålla och utveckla den kristna profilen. Det är därför viktigt att ta aktiv ställning kring profilen innan man söker till skolan.

Den kristna profilen tar sig olika uttryck:

– Varje människa är en Guds skapelse med unika gåvor. I utvecklingen av dessa har skolan sitt uppdrag. Människans värde och värdighet är grunden för ett respektfullt umgänge på skolan. En god atmosfär i klassrum och på raster ger barnet en grundtrygghet i skolan. Detta innebär ett tålmodigt, dagligt arbete, som skolan lägger stor vikt vid.

– Att utforska världen och förstå att den hör till människans uppgift. Att använda förnuft och god pedagogik för att nå färdigheter i olika ämnen är utifrån en kristen grundsyn viktigt och meningsfullt.

Rent praktiskt finns följande inslag kopplade till den kristna profilen:

Morgonandakt och bordsbön

Vi ser det som naturligt att börja dagen med en morgonbön som innehåller bibelläsning (betraktelse), bön och eventuellt sång. Den lärare som har klassen första lektionen leder denna. Den pedagog som önskar stöttning i att leda morgonbönen kan vända sig till skolans profilpedagog. Vi ber också en bordsbön innan vi går för att äta.
Kristendomskunskap

Utöver undervisningen i religionskunskap har vi en fördjupande lektion i kristendomskunskap varje vecka. Då undervisas eleven i bibelkunskap, kyrkohistoria och kristen tro. 

Morgonsamling i kyrkan

En dag i veckan är det en morgonsamling som är förlagd i kyrkan. Denna morgonsamling leds av skolans profilpedagog och sång och musik leds av musiklärare eller annan personal.

Gudstjänster

Inför högtider som advent och påsk, firar vi gudstjänst i kyrkan. Våra skolavslutningar är också utformade som en gudstjänst som firas i kyrkan vid jul och sommar.