Skip to content

OM

Stipendium 2021

Detta är Vasaskolan – historia

Den svenska grundskolan fick en ny läroplan 1969 där kristendom inte längre fanns med som fristående ämne. Den morgonbön som funnits i den svenska skolan byttes ut mot morgonsamling. Det var en viktig anledning till att en grupp föräldrar och lärare samlades samma år och började diskutera vad man kunde göra. Tanken på en kristen skola föddes. I Danmark och Norge startades samtidigt flera kristna friskolor. I de länderna var politikern positiva till de kristna skolorna och såg det som en demokratisk rättighet att öppna sådana. Det politiska klimatet i Sverige i början på 70-talet var helt annorlunda och det talade inte för att tanken skulle kunna förverkligas. Grundarna till Vasaskolan var verkliga eldsjälar och utan deras engagemang hade skolan inte funnits idag.

1972 startade så Vasaskolan med en förstaklass och byggde sedan ut med en klass om året. Från början var skolan nästan helt beroende av gåvor. Statliga och kommunala bidrag beviljades först 1984. Från och med höstterminen 1992 beviljades Vasaskolan skolpeng. De pengar som skolan får in genom gåvor och kollekter går bland annat till renovering av skolans lokaler och skolgårdar.

Huvudman – Stiftelsen för kristna skolor

Vasaskolan drivs av en stiftelse, Stiftelsen för kristna skolor. Stiftelsens uppgift är att dra upp riktlinjerna för skolans ideologi, att anställa rektor, anskaffa lokaler samt stå för ekonomin.

Stiftelsen är inte vinstdrivande.

All undervisning på Vasaskolan följer gällande skollag och läroplan. Vasaskolan har enligt sina stadgar uppdraget att vara en skola med kristen profil i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition.

Den kristna profilen

Vasaskolan är öppen för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning man omfattar.

Vasaskolans uppgift är att i en miljö präglad av kristen tro med respekt för varandra och omsorg om Guds skapelse ge en gedigen utbildning som rustar för framtiden.
Man behöver inte vara kristen för att arbeta hos oss, men skolan har ett uppdrag genom sin historia och sina stadgar att upprätthålla och utveckla den kristna profilen. Som anställd på V
asaskolan förväntas man att acceptera och ställa sig bakom skolans mål, oavsett tro eller ej.

Denna profil tar sig olika uttryck:

– Varje människa är en Guds skapelse med unika gåvor. I utvecklingen av des

sa har skolan sitt uppdrag. Människans värde och värdighet är grunden för ett respektfullt umgänge på skolan. En god atmosfär i klassrum och på raster ger barnet en grundtrygghet i skolan. Detta innebär ett tålmodigt, dagligt arbete, som skolan lägger stor vikt vid.

– Att utforska världen och förstå att den hör till människans uppgift. Att använda förnuft och god pedagogik för att nå färdigheter i olika ämnen är utifrån en kristen grundsyn viktigt och meningsfullt.

Rent praktiskt finns följande inslag kopplade till den kristna profilen:

Morgonandakt och bordsbön

Vi ser det som naturligt att börja dagen med en morgonbön som innehåller bibelläsning (betraktelse), bön och eventuellt sång. Den lärare som har klassen första lektionen leder denna. Den pedagog som önskar stöttning i att leda morgonbönen kan vända sig till skolans profilpedagog. Vi ber också en bordsbön innan vi går för att äta.

Kristendomskunskap

Utöver undervisningen i religionskunskap har vi en fördjupande lektion i kristendomskunskap varje vecka. Då undervisas eleven i bibelkunskap, kyrkohistoria och kristen tro. 

Morgonsamling i kyrkan

En dag i veckan är det en morgonsamling som är förlagd i kyrkan. Denna morgonsamling leds av skolans profilpedagog och sång och musik leds av musiklärare eller annan personal.

Gudstjänster

Inför högtider som advent och påsk, firar vi gudstjänst i kyrkan. Våra skolavslutningar är också utformade som en gudstjänst som firas i kyrkan vid jul och sommar.

Vision – verkligt växande

Vasaskolans vision är att stötta våra elever till ett verkligt växande. Det handlar om att rusta eleverna kunskapsmässigt men också värderingsmässigt. Detta genom att skapa en trygg skola med kunskapen i centrum där det finns tilltro, skratt och glädje. Miljön ska präglas av värme och gemenskap genom kristen tro och svenskkyrkliga traditioner. Genom engagemang och kompetens är vi på skolan en medskapare och genomförare av denna vision.

Målsättning

På Vasaskolan är eleven viktigast och vår ambition är att stötta varje elev till att nå

 sin fulla potential – ett verkligt växande.

Vi når vår vision och målsättning genom att:

  • Ha en hög kvalitet på undervisningen
  • Studiemiljön präglas av omtanke, studiero, studiemotivation och engagemang
  • Eleverna har inflytande och möjlighet att påverka verksamheten tillsammansmed personalen
  • Eleven tillägnar sig kunskaper som ligger till grund för ett livslångt lärande, ett verkligt växande, samt förmågan att arbeta tillsammans
  • Eleven ges en god kunskapsgrund att stå på inför fortsatta studier på gymnasiet

Traditioner och läsåret

På Vasaskolan har vi många traditioner och återkommande inslag. Vi firar högtider tillsammans och i samband med skolavslutningarna i kyrkan läggs ett stort fokus på musiken. Eleverna har körövningar och ges möjlighet att delta i skolans egen orkester inför skolavslutningarna.

Vasaskolan ligger mitt i centrum och lärare och elever drar nytta av detta i undervisningen genom att besöka museer, konserthuset, operan, fiskeauktionen, Universeum, och teknikfestivalen, för att nämna några exempel. Våra yngsta elever erbjuda simskola varje år, om eleven inte kan simma i årskurs sex erbjuds ytterliga simlektioner i samarbete med Valhallabadet.

Skidresa

Vasaskolans högstadieelever erbjuds varje vinter möjlighet att vid en av skolans friluftsdagar åka skidor i Ulricehamn. De som väljer att stanna kvar i Göteborg har möjlighet att göra andra aktiviteter under denna dag såsom tennis, bowling mm.

Fritidshemmens dag

Varje år hjälps fritidshemmet och lärarna på lågstadiet åt för att tillsammans med eleverna fira fritidshemmens dag. Då är det spel och lekar utomhus och grillen är igång under hela eftermiddagen, föräldrar brukar också ha möjlighet att titta in och se vad barnen gör på fritids.

Vasajoggen

Under höstterminen genomförs Vasajoggen, alla elever på skolan deltar. Lågstadiet har ett eget lopp medan mellan – och högstadiet ses för en gemensam jogg. Detta bygger gemenskap och sätter fokus på vikten av rörelse.

Vasadagen

Varje år träffas alla skolans tre hus för en gemensam aktivitetsdag, Vasadagen. På Vasadagen är fokus gemenskap och glädje. Eleverna får möjlighet att bygga relationer med varandra mellan stadierna. De olika husen har ansvar för att ordna aktiviteterna som brukar ske utomhus i Delsjöområdet.

Nobelarbete

Varje år arbetar årskurs sex ämnesövergripande med tema Nobel. Eleverna väljer ett område att fördjupa sig i under hösten och det sätts sedan samman till ett Nobelarbete som eleverna får presentera för klasskompisar och föräldrar. Alltihop avslutas med att Nobelpriser delas ut inom fler ämnen och alla sexorna deltar i en Nobelfest.

Stipendium årskurs nio

Varje år delas stipendium ut till årskurs nio. Stipendierna syftar till att uppmärksamma och uppmuntra de elever som nått högst resultat kunskapsmässigt, och de som genom sitt agerande varit förebilder och visat på ett verkligt växande under åren på Vasaskolan. Minst två och högst fyra elever tilldelas stipendier varje år.