OM

Historia:

1969 fick den svenska grundskolan en ny läroplan där kristendom inte längre fanns som fristående ämne och morgonbönen ersattes av morgonsamlingar. Det var bl. a. detta som fick föräldrar och lärare att samlas för att diskutera vad man kunde göra. Tanken på en kristen skola föddes. I Danmark och Norge startades samtidigt flera kristna friskolor. Politikerna i våra grannländer ansåg det vara en demokratisk rättighet. Utifrån det argumentet borde det alltså vara möjligt även i Sverige. Detta var i början av 1970-talet och det politiska klimatet talade inte för att tanken skulle kunna förverkligas. Utan eldsjälar hade Vasaskolan inte funnits i dag.

1972 startade Vasaskolan med en förstaklass och byggdes sedan ut med en klass om året. Från och med läsåret 80/81 har skolan varje år haft ca 150 elever. Sedan läsåret 2004-2005 har skolan haft ca 280 elever i förskoleklass och år 1 – 9.

Från början var skolan nästan helt beroende av gåvor. Statliga och kommunala bidrag beviljades först 1984. Fr.o.m. höstterminen 1992 beviljades Vasaskolan skolpeng. De pengar som skolan får in genom gåvor och kollekter går bl.a. till renovering av skolans lokaler och skolgårdar.

Skolan tar inte ut någon elevavgift och alla bidrag från föräldrar är frivilliga eftersom en del av vår målsättning är att ta emot alla elever oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Stiftelse:

Vasaskolan drivs av en stiftelse, Stiftelsen för kristna skolor. Stiftelsens uppgift är att dra upp riktlinjerna för skolans ideologi, att anställa lärare, anskaffa lokaler samt stå för ekonomin.

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor:
Ordförande:  Ann Egestål

Cecilia Nygren
Stefan Jakobsson
Torbjörn Johansson
Markus Johansson
Rune Jonsson
Lars Persson

I styrelsens sammanträden deltar också:
Vasaskolans rektor
Föräldrarepresentant
Lärarrepresentanter

STIFTELSENS MÅLSÄTTNING ÄR:

  • att i all verksamhet bygga på den kristna tron sådan den är uttryckt i Bibeln och Svenska kyrkans bekännelse,
  • att ge vidgad och fördjupad kristendomsundervisning med Bibel och psalmbok som viktiga hjälpmedel,
  • att följa gällande läroplan, men låta all pedagogik och hela skolmiljön präglas av kristen människosyn och kristna värderingar,
  • att ge eleverna en god kristen fostran, uppmuntra dem till personligt engagemang i samhälle och kyrka,
  • att stödja hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppfostran,
  • att ta emot elever oberoende av deras föräldrars ekonomiska förutsättningar,
  • att anställa behöriga och kompetenta lärare, som accepterar och arbetar för skolans målsättning,
  • att ge kristna lärare i den allmänna skolan stöd genom att skapa opinion för kristna värderingar.

Länk till senaste rundbrevet, klicka här: Rb130

Kristen profil:

Vasaskolan är en kristen friskola med Stiftelsen för Kristna skolor som huvudman. Vasaskolan erhåller skolpeng från Göteborgs kommun i enlighet med riksdagens beslut. Den är inte vinstdrivande. Vasaskolan arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en hög kvalitet inom hela sin verksamhet. Skolan är en del i det allmänna skolväsendet i Sverige och undervisningen följer gällande skollag och läroplan.  Vasaskolan har enligt sina stadgar uppdraget att vara en skola med kristen profil i Svenska kyrkans evangelisk-lutherska tradition. Denna profil tar sig olika uttryck:

– Varje människa är en Guds skapelse med unika gåvor. I utvecklingen av dessa har skolan sitt uppdrag. Människans värde och värdighet är grunden för ett respektfullt umgänge på skolan. En god atmosfär i klassrum och på raster ger barnet en grundtrygghet i skolan. Detta innebär ett tålmodigt, dagligt arbete, som skolan lägger stor vikt vid.

– Att utforska världen och förstå den hör till människans uppgift. Att använda förnuft och god pedagogik för att nå färdigheter i olika ämnen är utifrån en kristen grundsyn viktigt och meningsfullt.

I skolan, inom ramen för utbildningen, ges grundläggande kunskaper om den kristna tron. Vidare ger skolan plats för bön och utläggningar av Bibelns ord, vilket sker i morgonböner och vid de högtidliga avslutningar som äger rum i form av en gudstjänst i kyrkan. Vasaskolan öppen för alla, oavsett vilken tro eller livsåskådning man omfattar.

Skolans läge:

Vasaskolan ligger på Viktor Rydbergsgatan i centrala Göteborg. Skolan inryms i tre äldre villor som tillsammans bildar det som idag är Vasaskolan. Tidigare har dessa byggnader använts till helt andra saker än just skola. I en av dem huserade en gång det ryska konsulatet och de har tidigare även använts som bostadshus. Idag är de ombyggda för att kunna inhysa klassrum, lärarrum, expedition och allt annat som behövs i en skola.

Förskoleklassen till och med år 3 bedriver sin verksamhet på Viktor Rydbergsgatan 28. I denna fastighet inryms också vårt fritidshem. Vi erbjuder fritidsplats för elever från  år F-3.

På Viktor Rydbergsgatan 18 har år4-6 sina klassrum. I detta hus finns också skolans expedition, slöjdsalar och bildsal.

År 7-9 har sina hemklassrum på Viktor Rydbergsgatan 22. Där finns också vår NO-sal och musiksal.

Övriga lokaler som används är:

Studenternas idrottshall Fysiken på Guldheden, där eleverna har idrott och Medicinska föreningen hus på Högåsplatsen, granne med skolan, där vi äter skollunch.

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net