Skip to content

Klagomålshantering

Om ditt barn eller du själv har svårigheter på Vasaskolan, eller om du har andra klagomål på verksamheten, är den snabbaste vägen till en problemlösning att ta kontakt direkt med de ansvariga på skolan.

Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektor och skolchef Matilda G Stålbert.

När klagomål kommer in lämnas de till huvudman som vid nästkommande styrelsemöte hanterar ärendet. Om brister i verksamheten identifieras tas det med i det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt pågår på Vasaskolan. Du får återkoppling på att ditt klagomål tagits emot.

Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter på Vasaskolan? Är du nöjd/missnöjd med verksamheten? Det är viktigt att du meddelar detta till oss.

Tala med personalen
Vänd dig i första hand till personalen eller rektorn på skolan.

Lämna synpunkter/klagomål
Skulle du inte bli nöjd efter det att du talat med personalen, skriv ned ditt klagomål och skicka till skolan eller lämna på expeditionen i ett kuvert märkt “klagomål”.

Det går också bra att maila klagomål och synpunkter direkt till: styrelsen@vasaskolan.net

Anonyma klagomål hanteras inte.

Stiftelsen för kristna skolor
VASASKOLAN