Skip to content

Information Vasaskolan

VASASKOLAN – ett kristet skolalternativ

Vasaskolan ligger på Viktor Rydbergsgatan i centrala Göteborg.

Inriktning
Vasaskolan är en fristående kristen skola. Att skolan är fristående betyder att den har sin egen styrelse och inte är organisatoriskt knuten till Göteborgs kommuns skolor. Att skolan är kristen innebär att den i sin verksamhet vill utgå från den kristna tron. Skolan följer gällande läroplan. Vi läser de ämnen och kurser som läroplanen föreskriver, men vi vill också ge eleverna fördjupade kunskaper i kristen tro och biblisk historia, psalmer och kristna sånger. Vi vill också hjälpa eleverna till att ta ställning till det som finns i deras omvärld för att på så sätt rusta dem för framtiden. Vi vill att hela skolmiljön skall präglas av en kristen anda med respekt för varandra och omsorg om Guds skapelse.

Kort historik
Vasaskolan startade 1972 med en förstaklass och byggdes sedan ut med en klass om året. Från och med läsåret 80-81 har skolan haft ca 150 elever och fr.o.m. läsåret 05-06 har skolan haft ca 280 elever. Från början var skolan nästan helt beroende av gåvor. Statliga och kommunala bidrag har beviljats fr.o.m. 84. Sedan höstterminen –92 har Vasaskolan beviljats skolpeng

Styrelse
Vasaskolan drivs av en stiftelse, Stiftelsen för kristna skolor. Stiftelsens uppgift är att dra upp riktlinjerna för skolans ideologi, att anställa lärare, anskaffa lokaler samt stå för ekonomin.

Ekonomi
Vasaskolan får skolpeng fr.o.m. höstterminen -92. Bidragen räcker inte helt i sin nuvarande utformning till skolans drift.

Skolan tar inte ut någon elevavgift och alla bidrag från föräldrar är frivilliga eftersom den del av vår målsättning är att ta emot alla elever oberoende av ekonomiska förutsättningar.

Vi vill betona att alla ekonomiska bidrag från föräldrar är frivilliga och anonyma.

Skolans plusgirokonto är: 72 39 40-3

Lokaler
Skolan äger tre fastigheter på Viktor Rydbergsgatan.

Förskoleklassen till och med år 3 bedriver sin verksamhet på Viktor Rydbergsgatan 28. I denna fastighet inryms också vårt fritidshem. Vi erbjuder fritidsplats för elever från  år F-3.

På Viktor Rydbergsgatan 18 har år4-6 sina klassrum. I detta hus finns också skolans expedition, slöjdsalar och bildsal.

År 7-9 har sina hemklassrum på Viktor Rydbergsgatan 22. Där finns också vår NO-sal och musiksal.

Övriga lokaler som används är:

Studenternas idrottshall Fysiken på Guldheden, där eleverna har idrott och Medicinska föreningen hus på Högåsplatsen, granne med skolan, där vi äter skollunch.

Personal
Skolan anställer behörig och kompetent personal som vill arbeta för skolans målsättning. Ungefär 45 personer är anställda på hel- eller deltid.

Föräldrar
Alla föräldrar som har barn på skolan är medlemmar i Vasaskolans föräldraförening. Föreningens uppgift är att stödja skolan praktiskt, ekonomiskt och ideologiskt.

Mer information om föräldraföreningen finns på  http://ff.vasaskolan.net

Elever
Eleven står i kö till skolan i och med att den bifogade anmälningstalongen fyllts i och skickats in. För att hålla anmälan aktuell behöver föräldrarna kontakta skolan varje år t ex genom ett telefonsamtal till skolexpeditionen. Om och när det finns en plats ledig kontaktar skolan hemmet.

Elever tas in i den ordning de har anmält sig. Förtur gäller för barn som har syskon i skolan och som är anmälda senast 1 juli året före avsedd skolstart.

Styrelsen för Stiftelsen för kristna skolor:
Ordförande:  Ann Egestål

Cecilia Nygren
Stefan Jakobsson
Markus Johansson
Torbjörn Johansson
Rune Jonsson
Lars Persson

I styrelsens sammanträden deltar också:
Vasaskolans rektor
Föräldrarepresentant
Lärarrepresentanter

Stiftelsens MÅLSÄTTNING är:

  • att i all verksamhet bygga på den kristna tron sådan den är uttryckt i Bibeln och Svenska kyrkans bekännelse,
  • att ge vidgad och fördjupad kristendomsundervisning med Bibel och psalmbok som viktiga hjälpmedel,
  • att följa gällande läroplan, men låta all pedagogik och hela skolmiljön präglas av kristen människosyn och kristna värderingar,
  • att ge eleverna en god kristen fostran, uppmuntra dem till personligt engagemang i samhälle och kyrka,
  • att stödja hemmen i deras strävan att ge barnen en god uppfostran,
  • att ta emot elever oberoende av deras föräldrars ekonomiska förutsättningar,
  • att anställa behöriga och kompetenta lärare, som accepterar och arbetar för skolans målsättning,
  • att ge kristna lärare i den allmänna skolan stöd genom att skapa opinion för kristna värderingar.