COVID-19 information

Då har vi glädjen att hälsa er varmt välkomna till ett nytt läsår på Vasaskolan. En sommar går fort och vi hoppas att ni alla fått möjlighet till avkoppling och trevligheter.

Verksamheten har nu rullat igång och vi har mött förväntansfulla och glada elever.

Denna termin är det jag, Kristina Wallengren, som är tf rektor på skolan och vid min sida har jag UllaCarin Dahl Rolfö som är bitr rektor på 50% och speciallärare på högstadiet på 50%. Tillsammans med all personal, och er föräldrar, ska vi göra bästa möjliga för våra elever här på Vasaskolan.

När det gäller Covid-19 fortsätter vi att följa FHM:s rekommendationer. Vi försöker hålla avstånd, då det är möjligt, vi uppmanar till extra handtvätt, vi använder handsprit, vi är ute på raster och idrottslektioner mm och vi önskar att alla som har minsta lilla symtom håller sig hemma till dess att man är bra igen och dessutom varit frisk i 48 timmar.

Vi undviker kollektivtrafik så långt det är möjligt och försöker i möjligaste mån undvika rusningstrafik.

För att veta att vi tänker rätt och då situationen är ny för oss alla har jag varit i kontakt med vår skolläkare, Anna-Karin Johansson, som i sin tur stämt av med smittskyddsläkaren för Västra Götaland.

Anna-Karin sammanfattar nedan:

Hej Kristina!
Här är svaret från Smittskyddsläkaren.

Jag uppfattar det som att Vasaskolan håller rekommendationerna genom att hålla hygien, avstånd,  åka kollektivt endast för undervisning enl läroplan och inte i rusningstrafik och så långt det är möjligt förlägga idrotten utomhus. 
I omklädningsrum gäller samma riktlinjer som i andra sammanhang där personer samlas i ett rum.
  
Skolan följer fortsättningsvis aktuella riktlinjer, i detta fall ang idrott samt är i övrigt uppmärksam på avstånd (beteenden),  hygien och ev sjuknärvaro i skolan    

Hälsningar
A-K Johansson

Specialist i allmänmedicin 

Vi ser fram emot en bra, om än lite annorlunda termin!

Varmt välkomna!

Kristina Wallengren
UllaCarin Dahl Rolfö

2020-04-01

Detta gäller för pollenallergi 

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar (Hämtat från Folkhälsomyndighetens hemsida ).

2020-03-27

Eleverna har nu varit tillbaka i skolan en vecka och vi ser att vi har fler frånvaro-anmälda elever än vanligt. Detta tänker vi beror på att ni som vårdnadshavare har tagit rekommendationerna på allvar att era barn stannar hemma vid minsta symptom, vilket är bra. Viktigt då att ni ser till att era barn tar sitt ansvar och, så långt det är möjligt, hänger med i undervisningen hemifrån. Lärarna kommer fortsätta lägga ut planeringen i Google Classroom så att era barn kan hänga med i undervisningen hemifrån men lägger fokus på att undervisa och vara tillgängliga för de elever som är på plats i skolan. Det bedrivs alltså inte distansundervisning på samma sätt som förra veckan. 

Viktigt att ni frånvaroanmäler era barn innan kl 8 på morgonen i skola24 och att ni gör det varje dag ert barn är hemma.

2020-03-20
Styrelsen för stiftelsen för kristna skolor, som driver Vasaskolan, har idag den 20 mars 2020 , efter samråd med smittskyddsläkaren, tagit följande beslut:
Varje elev, som av vårdnadshavare bedöms vara frisk, skall från och med måndag 23 mars återgå till sin ordinarie skolundervisning enligt schema.
Om myndigheterna på nationell nivå tar beslut om att undervisning på grundskolenivå ska ställas in med hänvisning till smittorisk, kommer detta att gälla för alla skolor.

Med vänlig hälsning,
Ann Egestål, Ordförande för Stiftelsen för kristna skolor


Info från Vasaskolan till vårdnadshavare

Med anledning av styrelsens beslut skall varje elev, som av vårdnadshavare bedöms vara frisk,

från och med måndag 23 mars återgå till sin ordinarie skolundervisning enligt schema.

Om ert barn har minsta symptom på sjukdom ber vi er att frånvaroanmäla ert barn på skola24 som

vanligt.

Vi vill uppmana er att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer:

Minska risken för smittspridning

För att minska risken för smittspridning ska ni vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta

och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla ert barn hemma. Det gäller även vid lättare

symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om

man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Ert barn ska liksom alla andra i samhället stanna

hemma så länge det känner sig sjukt och vara symtomfri i två dagar innan det blir aktuellt att vara i

skolan igen.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

• Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.

• Undvik nära kontakt med sjuka människor.

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett

toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från

att förorena händer.

Påminn era barn dagligen om vikten av att vidta förebyggande

åtgärder för att förhindra smittspridning!

Skolan kommer att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer:

Handhygien

Skolan kommer:

• Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta

händerna ofta med tvål och vatten. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i skolan

med tillgång till tvål och pappershanddukar.

• Sätta upp affischer om handtvätt.

• Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel

entréer och matsalar.

Städning

Skolan kommer:

• Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken

åtminstone en gång om dagen. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

• Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord varje dag.

Social samvaro

Skolan kommer:

• I den mån det är möjligt att eleverna sitter glest i klassrum, matsal.

• Att ställa in morgonsamlingarna i kyrkan tills vidare.

• Uppmuntra till att ha alla raster utomhus även på högstadiet.

• I fritidsundervisningen sträva efter att vara utomhus så mycket det går.

Undervisning

Skolan kommer:

• Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra

spridningen. Diskutera farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av

källkritik.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen

kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

2020-03-19
Styrelsen träffades igår den 18 mars. Inget beslut fattades, samråd med smittskyddsläkare fortsätter. Imorgon träffas styrelsen igen för att kunna fatta beslut och besked kommer under eftermiddagen imorgon.

2020-03-17
I torsdags kväll (12 mars) fick rektor besked om misstänkta fall på skolan och kontaktade skolans huvudman. På fredag morgon gick information ut om detta till alla vårdnadshavare. Beslutet om tillfällig stängning fattades av skolans huvudman under förmiddagen med hänsyn till ev smittspridning och stort manfall av elever.

Den nya förordningen som bland annat innebär att stängning bör ske i samråd med smittskyddsläkare kom efter att skolans huvudman fattat ovanstående beslut. Huvudmannen informerade smittskyddsläkaren på fredag eftermiddag.

Då ett av skälen till att skolan tillfälligt stänger är att myndigheterna starkt rekommenderar att de sociala kontakterna minimeras vill vi förtydliga att vår tanke är att eleverna ska fortsätta att sköta sitt skolarbete hemifrån och alltså inte vara ute i samhället på dagtid.

Varje klass har fått information om vad som gäller ang skolarbetet och alla elever jobbar med undervisning hemifrån under veckan. Möjligheter ges fortfarande att hämta material på skolan om det behövs, men mycket av undervisningen sker digitalt. Lärare finns på plats hela veckan och vår tanke är att eleverna har möjlighet att ha en dialog med dem.

Det är troligt att vi framöver kommer se fler misstänkta fall av Covid-19 på vår skola (provtagningar görs numera inte på alla). Det är viktigt att de smittade stannar hemma enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt att vi i skolan blir informerade. För att värna patientsekretessen kommer vi inte att lämna ut någon mer detaljerad information. Detta är viktigt eftersom vi är måna om att elever som blivit utsatta för smitta lätt kan känna sig utelämnade. Jag vill verkligen vädja till elever och vårdnadshavare att bemöta alla med respekt och omtanke. Prata gärna om detta med era barn!

Imorgon onsdag, kommer Styrelsen för kristna skolor träffas för att fatta beslut för nästkommande vecka. Samråd med smittskyddsläkare och den utveckling som sker på nationell nivå kommer vara viktiga faktorer att ta hänsyn till i beslutet. Besked kommer att ges i slutet av veckan, senast fredag em.

Vasaskolan

Viktor Rydbergsgatan 18

411 32 Göteborg

 

Expeditionen öppen:

 

mån, ons kl 8-12, 13-16

 

tis, tors kl 8-12

 

fre kl 10-12

 

Gunilla Andersson

031- 20 83 41

exp@vasaskolan.net